Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Roadbooks Experience.  
 

Artikel 1. Algemeen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.


1.1 Roadbooks Experience, gevestigd te Nunspeet.

 

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder cliënt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Roadbooks Experience, verder te noemen: Roadbooks Experience, opdracht heeft gegeven tot het leveren van een dienst of diensten.

 

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Roadbooks Experience gedane offertes en ook op alle andere vormen van overeenkomsten tussen Roadbooks Experience en haar cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of alle andere vormen van gesloten overeenkomsten.

 

1.4 De toepasselijkheidverklaring door de cliënt van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen tenzij op enig moment uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.


1.6 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn afgesproken, bijvoorbeeld in correspondentie of in een tussen partijen gesloten akte.

 

Artikel 2. Offertes totstandkoming overeenkomst.

 

2.1 Offertes of alle andere vormen van gesloten overeenkomsten zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met zoveel woorden wordt vermeld dat de offerte of elke andere vorm van een overeenkomst tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan.

Roadbooks Experience kan een naar aanleiding van een offerte of elke andere vorm van een overeenkomst gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk na aanvaarding nog weigeren zonder tot iets verplicht te zijn.


2.2 Een overeenkomst met Roadbooks Experience komt tot stand op het laatste van de navolgende tijdstippen:

 • Door het terugontvangen door Roadbooks Experience van de aan de cliënt toegezonden offerteaccordering, nadat die door de cliënt is ondertekend.

 • Het achterwege blijven van de terugzending kan aan Roadbooks Experience echter niet worden tegengeworpen, dan wel afbreuk doen aan het bewijs dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

 • Zodra met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.

 

 • Zodra de eventueel bedongen vooruitbetaling of informatie, zoals in de offerte of offerteaccordering omschreven, door Roadbooks Experience ontvangen is.

 

2.3 Cliënt staat in voor alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, stukken en vrijwaart Roadbooks Experience tegen alle aanspraken hieromtrent.

 

Artikel 3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W..


3.2 De cliënt zal aan Roadbooks Experience een bij schriftelijke overeenkomst afgesproken vergoeding betalen. Het overeengekomen bedrag kan worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van Roadbooks Experience aan de cliënt. Deze brief wordt per email verstuurd tenminste 2 weken voordat de wijzigingen zullen gelden.


3.3 Als door Roadbooks Experience een samengestelde offerte is gedaan geldt de offerte uitsluitend voor het geheel van te leveren diensten en uit te voeren bijbehorende werkzaamheden. De opgave kan dus niet door de cliënt worden gesplitst.
 

Artikel 4. Betaling

 

4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen heeft Roadbooks Experience het recht in gedeelten (zoals omschreven in de offerteaccordering) aan cliënt te factureren. Roadbooks Experience is gerechtigd vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen (zoals omschreven in de offerteaccordering).

 

4.2 Bij 1-daagse diensten dient het inschrijfgeld volledig te worden voldaan voor aanvang van de dienst.

 

4.3 Bij meerdaagse diensten dient het verschuldigde totale factuurbedrag als volgt voldaan te worden:

 • 50% van het totale factuurbedrag bij accordering van de offerte.

 • 25% van het totale factuurbedrag 1 maand voor aanvang van de betreffende dienst.

 • 25% bij aanvang van de betreffende dienst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.4 Indien de factuur 14 dagen na de overeengekomen betalingstermijnen in de offerteaccordering nog onbetaald is gebleven, wordt het in rekening gebrachte bedrag vanaf de 15de dag automatisch verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand, welke rente de cliënt aan Roadbooks Experience verschuldigd is door het enkele feit van niet betaling binnen de gestelde termijnen zoals overeengekomen in de offerteaccordering en wel over het factuurbedrag inclusief B.T.W.

 

4.5 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het feit dat de cliënt van rechtswege en zonder dat de ingebrekestelling nodig is jegens Roadbooks Experience in verzuim is, wanneer niet binnen de overeengekomen termijnen betaald is.

 

4.6 Alle betalingen dienen te geschieden, zonder enig recht op korting, opschorting, aftrek en/of verrekening, op een door Roadbooks Experience aangewezen bankrekening.

 

4.7 Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bankrekening van Roadbooks Experience is gecrediteerd of bij contante betaling.

 

4.8 Alle door cliënt gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van alle verschuldigde rente en door Roadbooks Experience gemaakte (invorderings-)kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook indien cliënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur. Roadbooks Experience is voorts gerechtigd tot verrekening.

 

4.9 Indien en voor zover cliënt met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, boedelafstand, surséance van betaling, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd en beëindiging van zijn onderneming, is al hetgeen Roadbooks Experience van cliënt te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

 

4.10 Roadbooks Experience heeft steeds het recht te verlangen dat door de cliënt op voor Roadbooks Experience aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling voor de te leveren diensten. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Roadbooks Experience geeft Roadbooks Experience het recht de vergoeding voor de te leveren diensten onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst bij brief op te schorten of te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Roadbooks Experience op schadevergoeding.


4.11 Indien korting is overeengekomen vervalt de korting van rechtswege op de dag dat de betalingstermijn, genoemd in lid 2 van dit artikel, is verstreken en het verschuldigde bedrag niet (geheel) is betaald.

 

 

 

4.12 De cliënt is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Roadbooks Experience alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus en ook de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00.

 

Artikel 5. Annulering

 

5.1 Bij annulering vanuit de cliënt, zal per dienst worden bekeken hoe de annulering is verlopen en welke reden voor annulering er wordt aangebracht. De volgende redenen voor annulering zijn niet van toepassing voor een geldige annulering:

 • oorlog

 • staat van beleg

 • oorlogsdreiging

 • burgeroorlog

 • oproer

 • werkstaking

 • transportproblemen

 • brand

 • epidemieën

 • pandemieën

 • quarantaine

 • weersomstandigheden

 • alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

5.2 Bij annulering vanuit de cliënt bij een 1-daagse dienst (zoals bedoeld in artikel 4.2) en retour betaling van het inschrijfgeld gelden de volgende criteria:

 • 100% retour betaling van het inschrijfgeld tot 2 dagen voor aanvang van de dienst.

 • 50% retour betaling van het inschrijfgeld tot 1 dag voor aanvang van de dienst.

 • 0% retour betaling van het inschrijfgeld bij annulering op de dag van aanvang van de dienst.

5.3 Bij annulering vanuit de cliënt bij een meerdaagse dienst (zoals bedoeld in artikel 4.3) en retour betaling van de factuur gelden de volgende criteria:

 • 0% retour betaling van de 1e aanbetaling (zie artikel 4.3), deze 1e aanbetaling is bedoeld om de betreffende geleverde dienst ter plaatse te controleren, aan te passen of te maken.

 • 100% retour betaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 1 maand voor aanvang van de dienst. Deze 2e aanbetaling is bedoeld om alle accommodaties die in de betreffende dienst worden aangedaan vast te leggen en te boeken.

 • 50% retour betaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 14 dagen voor aanvang van de dienst. Deze 2e aanbetaling is bedoeld om alle accommodaties die in de betreffende dienst worden aangedaan vast te leggen en te boeken.

 • 0% retour betaling van de 2e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 7 dagen voor aanvang van de dienst. Deze 2e aanbetaling is bedoeld om alle accommodaties die in de betreffende dienst worden aangedaan vastteleggen en te boeken.

 • 100% retour betaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 7 dagen voor aanvang van de dienst. Deze 3e aanbetaling is bedoeld om alle plaatselijke kosten te dekken ten tijde van de dienst.

 • 50% retour betaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering tot 4 dagen voor aanvang van de dienst. Deze 3e aanbetaling is bedoeld om alle plaatselijke kosten te dekken ten tijde van de dienst.

 • 0% retour betaling van de 3e aanbetaling (zie artikel 4.3) bij een geldige annulering van 4 dagen voor aanvang tot de dag van aanvang van de dienst. Deze 3e aanbetaling is bedoeld om alle plaatselijke kosten te dekken ten tijde van de dienst.

 

5.4 Bij annulering vanuit de client zal er een overleg plaats vinden tussen de client en Roadbooks Experience om de betreffende dienst eventueel in datum of locatie in overleg en alle redelijkheid aan te passen. Mocht er gekozen worden voor een andere locatie van de dienst en deze is dienst is duurder dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan worden de extra kosten in rekening gebracht bij de client. Mocht de nieuwe dienst goedkoper zijn dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan blijft de prijs gehandhaafd van de in 1e instantie geboekte dienst.

 

 

 

 

 

 

5.5 Bij annulering vanuit Roadbooks Experience zal er een overleg plaats vinden tussen de client en Roadbooks Experience om de betreffende dienst eventueel in datum of locatie, overleg en alle redelijkheid aan te passen. Mocht er gekozen worden voor een andere locatie van de dienst en deze is dienst is duurder dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan wordt er bij een afwijking van 10% of meer extra kosten in rekening gebracht bij de client. Mocht de nieuwe dienst goedkoper zijn dan de in 1e instantie geboekte dienst, dan wordt het verschil in de prijs verrekend of er volgt een retour betaling.

 

Artikel 6. Overmacht


6.1 Onder overmacht van Roadbooks Experience wordt verstaan elke van de wil van Roadbooks Experience onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst te voorzien - die nakoming door Roadbooks Experience van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, epidemieën, pandemieën, quarantaine, weersomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf van Roadbooks Experience, alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

6.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan het uitvallen van een ingehuurde werknemer van Roadbooks Experience, ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.


6.3 Indien Roadbooks Experience door het uitvallen van een werknemer, dan wel ingehuurde werknemer van haar niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal zij haar best doen uit eigen bestand een andere geschikte werknemer te vinden om het evenement te laten voortzetten. Roadbooks Experience is evenwel niet aansprakelijk voor het moeten opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen evenementen ten gevolge van het uitvallen van een werknemer, dan wel ingehuurd werknemer van Roadbooks Experience bij overmacht.

 

6.4 Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

6.5 Indien Roadbooks Experience bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare diensten afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1 De aansprakelijkheid van Roadbooks Experience voor alle directe schade van cliënt is beperkt tot het alsnog uitvoeren van de overeengekomen c.q. het herstellen of vervangen van ondeugdelijke zaken dan wel, indien het vorenstaande (redelijkerwijze) niet (meer) mogelijk is, het restitueren van het in het kader van de betreffende overeenkomst door de cliënt betaalde bedrag; iedere verdere of andere aansprakelijkheid is uitgesloten tenzij aansprakelijkheid bestaat krachtens dwingend recht.

 

7.2 De cliënt heeft voorafgaand aan de activiteit alle persoonlijke omstandigheden, die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de geleverde dienst, daaronder begrepen alle medische of conditionele bijzonderheden, persoonlijk gemeld aan Roadbooks Experience.

Bijzonderheden: De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij voldoende in staat is om deel te nemen aan de geleverde dienst.

 

7.3 De cliënt dient in bezit te zijn van alle nodige verzekeringen en autopapieren die nodig zijn voor het rijden met zijn auto op openbare wegen.

 

 

 

 

7.4 De cliënt is verplicht tot naleving van aanwijzingen van Roadbooks Experience die in het roadbook en in de deelnemersverklaring staan en aanwijzingen die worden vermeld tijdens de briefing die plaats vindt vlak voor aanvang van de geleverde dienst. Bij het niet naleven van de aanwijzingen die zijn aangegeven in het roadbook of zijn aangegeven tijdens de briefing bestaat de kans dat de cliënt wordt verwijderd van de activiteit, de door de cliënt betaalde borg voor het roadbook en inschrijfgeld wordt na verwijdering van de cliënt niet gecompenseerd.

 

7.5 De cliënt stelt Roadbooks Experience direct of na einde van de activiteit op de hoogte van de door hem of door andere deelnemers gemaakte schade aan eigendom van derden. Hierna heeft de cliënt de gelegenheid zelf met de betreffende eigenaar de schade op te lossen.

Bij ingebreke blijven van het oplossen van de schade door client, zal Roadbooks Experience met de betreffende eigenaar in contact treden en zal Roadbooks Experience alle kosten in rekening brengen bij de cliënt. De cliënt heeft dan 7 dagen de tijd om de gemaakte kosten door Roadbooks Experience te betalen.

 

7.6 Roadbooks Experience is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade die voortvloeit uit dan wel samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Roadbooks Experience.

 

7.7 Roadbooks Experience is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opvolgen of gebruiken van aanwijzingen of informatie van de cliënt.


7.8 De cliënt zal in overleg met Roadbooks Experience zijn schade zoveel mogelijk beperken. De aansprakelijkheid voor gevolgschade en schade van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.9 Als de cliënt voor schade is verzekerd kan van Roadbooks Experience geen schadevergoeding gevorderd worden. Assuradeuren kunnen zich dus niet op subrogatie beroepen. De cliënt zal Roadbooks Experience terzake vrijwaren.


7.10 Daar waar hiervoor aansprakelijkheid van Roadbooks Experience is beperkt c.q. uitgesloten geldt dat ook voor diensten.

 

 1. Deelname aan de dienst van Roadbooks Experience is geheel voor eigen risico van de cliënt. Roadbooks Experience is niet aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld, voor de door de cliënt zelf ontstane en gemaakte schade, schade aan eigendom van derden of boetes.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 

8.1 Voor het bepalen van de aanvangsdatum van de opzegtermijn bij beëindiging van een dienst geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan Roadbooks Experience.

 

8.2 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur van de opdracht of opzegtermijn, verplicht de cliënt tot het verlengen van de opdracht met de periode, die nodig is om de voorgeschreven opzegtermijn alsnog na te komen of tot het betalen aan Roadbooks Experience van een vergoeding gelijk aan het overeen gekomen totale factuurbedrag, dat Roadbooks Experience aan de cliënt in rekening zou hebben gebracht, indien het betreffende evenement in die periode normaal door gegaan zou zijn.

 

8.3 De duur van de opdracht wordt overeengekomen in de offerteaccordering.

 

8.4 De opdracht geldt voor de duur, die bij de totstandkoming van de opdracht is bevestigd. De opdracht kan tussentijds slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij schriftelijk een andere termijn in de opdrachtbevestiging is overeengekomen of partijen zijn overeengekomen, dat de opdracht tussentijds niet opzegbaar is.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding


9.1 Ingeval van verhindering tot nakoming door Roadbooks Experience van de overeenkomst tengevolge van overmacht kan Roadbooks Experience zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief.

 

9.2 Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de cliënt gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde.

 

9.3 Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Roadbooks Experience gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de cliënt in staat of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens Roadbooks Experience te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van de cliënt, heeft Roadbooks Experience het recht om zonder ingebrekestelling haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of de vergoeding voor geleverde diensten geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Roadbooks Experience tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de andere rechten van Roadbooks Experience.

 

Artikel 10. Concurrentie


10.1 Als de door Roadbooks Experience gemaakte dienst op enige manier dan ook wordt gekopieerd, opgeslagen in bv Wiciloc of verspreid wordt aan derden, is artikel 10.2 van toepassing. Ook wordt de cliënt na de datum van de overtreding uitgesloten van welke activiteit van Roadbook Experience dan ook.

 

10.2 Per overtreding van het gestelde in artikel 9 lid 1 verbeurt de cliënt, zonder ingebrekestelling, een boete van € 2.000,--, te vermeerderen met een boete van € 200,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast heeft Roadbooks Experience het recht naast de boete de daadwerkelijke schade te vorderen van cliënt.

10.3 Indien cliënt de dienst van Roadbooks Experience wenst over te nemen zal de cliënt daartoe in onderhandeling met Roadbooks Experience over moeten treden.

 

 

Artikel 11. Klachten
 

Indien een klacht naar het oordeel van Roadbooks Experience terecht is, zal Roadbooks Experience dezelfde dienst of een andere dienst alsnog en deugdelijk aanbieden aan de cliënt. Is dat voor Roadbooks Experience redelijkerwijze niet mogelijk dan kan Roadbooks Experience de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Slechts als en voor zover een klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de cliënt op, zulks tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

 

Artikel 12. Geschillen


Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen in eerste aanleg en in kort geding uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle tenzij een kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

 

Artikel 14. Vroegere voorwaarden
Door toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden zijn eerder gehanteerde algemene voorwaarden van Roadbooks Experience voor nieuwe rechtsverhoudingen komen te vervallen.